مزایای کلاس های موضوعی در مدارس

- قرار گرفتن کلیه تجهیزات و امکانات آموزشی یک درس در یک کلاس

- فراهم کردن فرصت و فضای مناسب برای فعالیت های علمی و عملی توسط دانش آموزان

- ارتقاء سطح کیفی آموزش در مدارس   

- انتقال بهتر مفاهیم وکمک به یادگیری بهتر و آسان تر دانش آموزان

- صرفه جویی در زمان تدریس

- بکارگیری روش های نوین و فعال تدریس 

- متناسب نمودن نوع روش تدریس بر اساس موضوع هر کلاس

- افزایش عمق یادگیری مطالب در ذهن دانش آموزان

- رشد خلاقیت و نوآوری دانش آموزان

- تقویت روحیه کارگروهی در دانش آموزان ( گروه های 3 یا 5 نفری ) 

- ایجاد رقابت سالم در بین اعضای گروه

- تقویت روحیه پرسش گری ، مشارکت ، و تفکر در دانش آموزان

- ایجاد انگیزه و شور و نشاط بیشتر در دانش آموزان

- چرخشی بودن کلاس های درسی

- جلوگیری از یکنواخت بودن کلاس های درسی

- افزایش انگیزه و دلبستگی دبیران نسبت به تجهیز کلاس موضوعی خود

- استفاده صحیح از وسایل و امکانات کمک آموزشی موجود

- شناسایی نواقصات آموزشگاه از لحاظ امکانات آموزشی

- آموزش عملی همراه با آموزش تئوری در کلاس درس

- ثابت بودن کلاس معلم و تجهیزات در طول سال تحصیلی

- تغییر چینش سنتی دانش آموزان در کلاس

 

/ 0 نظر / 47 بازدید